Карта спеціальності

011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  011 Освітні, педагогічні науки
 • Спеціалізація:  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  Магістр освіти. Професіонал в галузі інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Викладач дистанційного навчання (інформаційні дисципліни). Вчитель інформатики

 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  1,5 року
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 10 осіб;

  заочна форма навчання - 5 осіб

 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Бакалавр, ОКР Спеціаліст неспоріднених спеціальностей
 • Конкурсний відбір:  для магістрів вступників з неспоріднених спеціальностей - фаховий іспит (співбесіда з профпридатності) + фаховий іспит + іспит з іноземної мови + середній бал додатка до диплома
 • Загальний профіль програми:  магістри протягом 1,5 року навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича практика в освітніх центрах тестування
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  для магістрів - завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської випускової роботи, успішно складений державний іспит
 • Програмні результати навчання: 

  - сучасні уявлення використання результатів оцінювання та вимірювання для прийняття рішень щодо окремих осіб та груп осіб, планування навчального процесу, розроблення нових та поліпшення існуючих навчальних та освітніх програм;

  - знання технічних, юридичних та етичних вимог до засобів оцінювання та вимірювання, уміння визначати відповідність цим вимогам, як самих засобів оцінювання та вимірювання, так і процедури їх проведення та відомостей щодо результатів їх застосування;

  - знання методів та засобів комп’ютеризації оцінювання та вимірювання, аналізу цих результатів, уміння їх використовувати;

  - здійснювати якісну експертизу та оцінювання діяльності закладів освіти;

  - представляти результати практичної діяльності у наукових звітах;

  - планувати проведення заходів з моніторингу;

  - застосовувати математико-статистичні методи для моніторингу якості освіти, для презентації результатів діяльності;

  - використовувати комп’ютерні технології у професійній діяльності;

  - здійснювати методичну роботу з навчання вчителів і викладачів засобами моніторингу якості освіти;

  - забезпечувати та здійснювати моніторингову діяльність у середній і вищій школах, спеціальних закладах та установах;

  - здатність інтегрувати знання й долати труднощі та формулювати судження на основі неповної або обмеженої інформації, з урахуванням етичної та соціальної відповідальності за їх застосування;

  - здатність передавати свої рішення, а також знання й міркування, на яких вони ґрунтуються, ясно та однозначно, як фахівцям, так і нефахівцям;

  - здатність продовжувати навчання більш самостійно та автономно

 • Гарант освітньої програми: 

  к.п.н., доцент Гриценко Валерій Григорович

 • Кафедра: 

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2018 році