Карта спеціальності

113 Прикладна математика

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  113 Прикладна математика
 • Спеціалізація:  Прикладна математика
 • Шифр і галузь знань:  11 Математика та статистика
 • Кваліфікація: 

  ОС Бакалавр: фахівець з інформаційних технологій, математик (прикладна математика).

  ОС Магістр: математик (прикладна математика), інженер-програміст, викладач вищого навчального закладу.

 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  бакалавр - 4 роки, магістр - 1,5 року
 • Ліцензійний обсяг: 

  ОС Бакалавр:

  денна форма навчання - 45 осіб;

  заочна форма навчання - 45 осіб.

  ОС Магістр:

  денна форма навчання - 10 осіб;

  заочна форма навчання - 10 осіб.

 • Вартість навчання: 

  ОС Бакалавр

  у 2017 році: денна - 12150 грн./рік, заочна - 7290 грн./рік

  ОС Магістр

  у 2017 році: денна - 14900 грн./рік, заочна - 10430 грн./рік

 • Кількість кредитів:  ОС Бакалавр: 240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), ОС Магістр: 90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  для ОС Бакалавр - повна середня освіта (на базі ЗНО), для ОС Магістр - на базі ОС Бакалавр, на базі ОС Бакалавр, ОКР Спеціаліст споріднених спеціальностей, на базі ОС Бакалавр, ОКР Спеціаліст неспоріднених спеціальностей
 • Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: 

  українська мова і література – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  математика – 0,5 (мінімальний бал – 100);

  фізика або іноземна мова – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  атестат – 0,1

 • Конкурсний відбір:  для магістрів - фаховий іспит + іспит з іноземної мови + середній бал додатка до диплома , для магістрів вступників з неспоріднених спеціальностей - фаховий іспит (співбесіда з профпридатності) + фаховий іспит + іспит з іноземної мови + середній бал додатка до диплома
 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни, магістри протягом 1,5 року навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича фахова практика (бакалавр), Виробнича переддипломна практика (бакалавр), Виробнича викладацька практика (магістр), Виробнича переддипломна практика (магістр)
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  для бакалаврів - завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит, успішний захист кваліфікаційної випускової роботи, для магістрів - завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської випускової роботи
 • Програмні результати навчання: 

  - знання та розуміння апарату математичного аналізу, лінійної алгебри, геометрії, дискретної математики, теорії ймовірностей, функціонального аналізу;

  - знання ефективних алгоритмів для розв’язування складних задач в умовах експериментального і теоретичного дослідження за допомогою технічного і програмного забезпечення комп’ютерів, використовуючи процедури аналізу сталості, точності, швидкодії тощо;

  - знання, необхідні для забезпечення захисту даних в мережах в умовах несанкціонованого доступу за допомогою спеціальних програмних і технічних засобів та відновлення роботи комп’ютерної мережі в умовах аварійних ситуацій, а також знання, що дозволять забезпечити безперебійну роботу локальної комп’ютерної мережі в умовах багаторівневої структури;

  - володіння чисельними методами математики, математичної фізики та математичними методами оптимізації;

  - вміння визначати ефективність програм для розв’язування складних задач в умовах експериментального і теоретичного дослідження за допомогою технічного і програмного забезпечення комп’ютерів;

  - вміння використовувати сучасні засоби графічного моделювання та дизайну в умовах проектування WЕВ-сторінок та WЕВ-застосувань за допомогою мов сценаріїв, використовуючи технології розподілених застосувань для інтерактивної взаємодії користувача з WЕВ-сторінками; вміння забезпечувати надійне функціонування системного та прикладного програмного забезпечення в умовах експлуатації прикладного програмного забезпечення за допомогою сучасних діагностичних засобів;

  - здатність використовувати методи ідентифікації, класифікації та подання інформації при дослідженні нових предметних галузей і комп’ютерних інформаційних технологій за допомогою програмних і технічних засобів, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, використовуючи комп’ютеризовані системи обробки та пошуку інформації в локальних і глобальних мережах, зокрема Іntеrnеt;

  - здатність визначати оптимальний варіант концепції комп’ютеризованої системи в процесі системного аналізу об’єкта і розробки концепції його автоматизації за допомогою методів вибору, використовуючи методики інформаційно-вартісного, цільового, ситуаційного, об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування;

  - користуючись лексико-граматичним мінімумом та професійно-орієнтованими іншомовними джерелами, за допомогою відповідних методів проводити аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно-виробничої діяльності.

   

 • Гарант освітньої програми: 

  ОС Бакалавр: к.ф.-м.н., доцент Богатирьов О.О.

  ОС Магістр: д.т.н., професор Головня Б.П.

 • Кафедра: 

  Кафедра прикладної математики та інформатики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2018 році