Карта спеціальності

011 Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання)

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  011 Освітні, педагогічні науки
 • Освітня програма: 

  Освітні вимірювання

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  Магістр з освітніх вимірювань. Професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу. Інспектор навчального закладу. Викладач університету та вищого навчального закладу

 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  1,5 року
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 10 осіб;

  заочна форма навчання - 5 осіб

 • Державне замовлення: 

  у 2017 році:

  - 8 місць денної форми навчання

 • Вартість навчання: 

  - денна форма навчавння - 14900 грн./рік;

  - заочна форма навчання - 10430 грн./рік

 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
 • Конкурсний відбір:  для вступників з інших спеціальностей - співбесіда з профпридатності + фаховий іспит + іспит з іноземної мови + середній бал додатка до диплома
 • Загальний профіль програми:  магістри протягом 1,5 року навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича практика в освітніх центрах тестування, Виробнича викладацька практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист магістерської випускної роботи
 • Програмні результати навчання: 

  - сучасні уявлення використання результатів оцінювання та вимірювання для прийняття рішень щодо окремих осіб та груп осіб, планування навчального процесу, розроблення нових та поліпшення існуючих навчальних та освітніх програм;

  - знання технічних, юридичних та етичних вимог до засобів оцінювання та вимірювання, уміння визначати відповідність цим вимогам, як самих засобів оцінювання та вимірювання, так і процедури їх проведення та відомостей щодо результатів їх застосування;

  - знання методів та засобів комп’ютеризації оцінювання та вимірювання, аналізу цих результатів, уміння їх використовувати;

  - здійснювати якісну експертизу та оцінювання діяльності закладів освіти;

  - представляти результати практичної діяльності у наукових звітах;

  - планувати проведення заходів з моніторингу;

  - застосовувати математико-статистичні методи для моніторингу якості освіти, для презентації результатів діяльності;

  - використовувати комп’ютерні технології у професійній діяльності;

  - здійснювати методичну роботу з навчання вчителів і викладачів засобами моніторингу якості освіти;

  - забезпечувати та здійснювати моніторингову діяльність у середній і вищій школах, спеціальних закладах та установах;

  - здатність інтегрувати знання й долати труднощі та формулювати судження на основі неповної або обмеженої інформації, з урахуванням етичної та соціальної відповідальності за їх застосування;

  - здатність передавати свої рішення, а також знання й міркування, на яких вони ґрунтуються, ясно та однозначно, як фахівцям, так і нефахівцям;

  - здатність продовжувати навчання більш самостійно та автономно

 • Гарант освітньої програми: 

  д.п.н., доцент Бодненко Тетяна Василівна

 • Кафедра: 

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2019 році