175 Інформаційно-вимірювальні технології

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  175 Інформаційно-вимірювальні технології
 • Освітня програма: 

  Інформаційно-вимірювальні технології

 • Шифр і галузь знань:  17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
 • Кваліфікація: 

  Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  1 рік 4 місяці
 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Тест загальної навчальної компетентності ЄВІ - 0,2; тест з іноземної мови ЄВІ - 0,2; фаховий іспит - 0,6

  Для вступу в магістратуру на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть використовуватися тільки результати розгляду мотиваційних листів.

 • Загальний профіль програми:  магістри протягом циклу навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича фахова практика, Науково-дослідницька практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист магістерської випускної роботи
 • Програмні результати навчання: 

  ПРН1. Знати і розуміти сучасні методи наукових досліджень, організації та планування експерименту, комп’ютеризованих методів дослідження та опрацювання результатів вимірювань.

  ПРН2. Знати і розуміти основні поняття теорії вимірювань, застосовувати на практиці та при комп’ютерному моделюванні об’єктів та явищ.

  ПРН3. Розуміти міждисциплінарні зв’язки та контексти спеціальності.

  ПРН4. Вміти виконувати аналіз інженерних продуктів, процесів і систем за встановленими критеріями, обирати і застосовувати найбільш придатні аналітичні, розрахункові та експериментальні методи для проведення досліджень, інтерпретувати результати досліджень.

  ПРН5. Вміти формулювати та вирішувати завдання у галузі метрології, що пов’язані з процедурами спостереження об’єктів, вимірювання, контролю, діагностування і прогнозування з урахуванням важливості соціальних обмежень (суспільство, здоров'я і безпека, охорона довкілля, економіка, промисловість тощо).

  ПРН6. Вміти проектувати і розробляти інженерні продукти, процеси та системи метрологічної спрямованості, обирати і застосовувати методи комп’ютеризованих експериментальних досліджень.

  ПРН7. Володіти сучасними методами та методиками проектування і дослідження, а також аналізу отриманих результатів.

  ПРН8. Мати навички організації і проведення технічних випробувань інженерних продуктів.

  ПРН9. Розуміти методологічні і філософські аспекти сучасної науки і їх місце в процесі наукових досліджень.

  ПРН10 Вільно презентувати та обговорювати наукові результати державною мовою та англійською або однією з мов країн Європейського Союзу в усній та письмовій формах, а також вести наукову дискусію.

  ПРН11. Застосовувати апаратні та програмні засоби сучасних інформаційних технологій для вирішення задач в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.

  ПРН12. Розуміти основи патентознавства та мати навички захисту інтелектуальної власності

   

 • Працевлаштування: 

  Посади згідно класифікатору професій України. Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 магістр зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка має бути підготовлений для таких посад:

  2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи:

  - інженер з керування й обслуговування систем 

  - інженер із впровадження нової техніки й технології

  - інженер з контролю систем обліку,

  - інженер з метрології,

  - інженер з налагодження й випробувань,

  - інженер з об'єктивного контролю,

  - інженер-контролер

  - інженер із стандартизації та якості,

  - фахівець з неруйнівного контролю

  - інженер з організації експлуатації та ремонту;

  - консультант (у певній галузі інженерної справи)

   

   

 • Гарант освітньої програми: 

  к.т.н., доцент Кісіль Тетяна Юріївна

 • Кафедра: 

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2023 році