Карта спеціальності

014 Середня освіта (Математика)

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  014 Середня освіта (Математика)
 • Освітня програма: 

  ОП 1. Середня освіта (Математика) 

  ОП 2. Середня освіта (Математика, інформатика) 

  ОП 3. Середня освіта (Математика, економіка) 

  ОП 4. Середня освіта (Математика) (за скороченим терміном навчання)

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  ОП 1: Бакалавр освіти (математика). Вчитель математики базової школи

  ОП 2: Бакалавр освіти (математика). Вчитель математики та інформатики базової школи

  ОП 3: Бакалавр освіти (математика). Вчитель математики базової школи та економіки (рівень стандарту)

  ОП 4: Бакалавр освіти (математика). Вчитель математики базової школи

   

 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 20 осіб

 • Державне замовлення: 

  у 2018 році:

  - 8 місць денної форми навчання

 • Вартість навчання: 

  - денна форма навчання - 13000 грн./рік

 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта (на базі ЗНО), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
 • Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: 

  українська мова і література – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  математика – 0,5 (мінімальний бал – 100);

  фізика або іноземна мова – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  атестат – 0,1;

  Участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики Університету (весна 2019 року) надає додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з математики під час розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище від 200 балів за предмет.

 • Конкурсний відбір:  для вступників за скороченим терміном навчання на 3 роки - співбесіда + фаховий іспит
 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича педагогічна практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, завершена навчальна програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист кваліфікаційної випускної роботи
 • Програмні результати навчання: 

  - соціально-особистісні: здатність учитися, опрацьовувати нові пізнавальні дані, організовувати власну діяльність під час виконання завдань, раціонально розподіляти свої зусилля; здатність до критичного, креативного та системного мислення; наполегливість у досягненні мети; відповідальність; розуміння та прийняття етичних норм поведінки в суспільстві й природі; дотримання норм здорового способу життя; екологічна грамотність; толерантність;

  - загальнонаукові: базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості; опанування фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосування математичного апарату в певній галузі знань; здатність застосовувати математичні методи  в обраній професії; базові знання в галузі методики навчання математики (інформатики, економіки) в школі; базові знання в галузі інформатики та сучасних інформаційних технологій; базові знання в галузі економіки;

  - професійні:

  - володіння основами теорії і базовими методами математичних дисциплін, методами і прийомами математичного моделювання, основами методики навчання математики (інформатики, економіки) в школі;

  - знання основних понять і фактів: фундаментальних математичних дисциплін; дидактики математики; математичного апарату і математичних методів моделювання, аналізу та розв’язування як суто математичних, так і прикладних задач, розуміння і тлумачення одержаних результатів; основ педагогіки, психології, методики навчання математики (інформатики, економіки) до професійних задач; уміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби, глобальні, локальні та мобільні комп’ютерні мережі;

  - здатність знаходити способи розв’язування: математичних і прикладних задач; методичних задач; спроможність приймати обґрунтовані рішення на основі результатів використання: математичних методів, психолого-педагогічного інструментарію

   

   

 • Працевлаштування: 

  ОП 1: у закладах загальної середньої освіти, навчальних закладах системи професійно-технічної освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики в 5-9 класах закладів загальної середньої освіти (базова школа), професійно-технічних навчальних закладах.

  ОП 2: у закладах загальної середньої освіти, навчальних закладах системи професійно-технічної освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики та інформатики в 5-9 класах закладів загальної середньої освіти (базова школа), професійно-технічних навчальних закладах.

  ОП 3: у закладах загальної середньої освіти, навчальних закладах системи професійно-технічної освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики в 5-9 класах закладів загальної середньої освіти (базова школа) та економіки в закладах загальної середньої освіти (старша школа, рівень стандарту), закладах професійної (професійно-технічної) освіти (рівень стандарту). 

   

 • Гарант освітньої програми: 

  ОП 1, ОП 4: к.п.н. Третяк Микола Васильович

  ОП 2: к.п.н., доцент Сердюк Зоя Олексіївна

  ОП 3: к.п.н., доцент Бочко Оксана Петрівна

 • Кафедра: 

  Кафедра математики та методики навчання математики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2019 році