Карта спеціальності

111 Математика (Математична економіка та економетрика)

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  111 Математика
 • Освітня програма: 

  Математична економіка та економетрика

 • Шифр і галузь знань:  11 Математика та статистика
 • Кваліфікація: 

  Бакалавр математики

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 20  осіб

   

 • Державне замовлення: 

  у 2020 році - 10 місць денної форми навчання

 • Вартість навчання: 

  денна форма навчання - 16000 грн./рік

 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 120 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 2 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта (на базі ЗНО), споріднена спеціальність коледжу (за скороченим терміном навчання на 2 роки), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
 • Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: 

  українська мова  – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  математика – 0,5 (мінімальний бал – 100);

  історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія  – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  атестат – 0,1

 • Конкурсний відбір:  для вступників за скороченим терміном навчання на 2 роки (на небюджетні місця) - сертифікат ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0,25), сертифікат ЗНО з математики або історії України, або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії (0,25) + фаховий іспит (0,5), для вступників за скороченим терміном навчання на 2 роки (на бюджетні місця) - сертифікат ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0,25), сертифікат ЗНО з математики або (0,25) + фаховий іспит (0,5), для вступників за скороченим терміном навчання на 3 роки (на бюджетні місця) - сертифікат ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0,25), сертифікат ЗНО з математики або (0,25) + фаховий іспит (0,5), для вступників за скороченим терміном навчання на 3 роки (на небюджетні місця) - сертифікат ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0,25), сертифікат ЗНО з математики або історії України, або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії (0,25) + фаховий іспит (0,5)
 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича фахова практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, виконана освітня програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен)
 • Програмні результати навчання: 
  1. Уміння використовувати фундаментальні знання з математичного, комплексного і функціонального аналізу, алгебри, аналітичної геометрії, диференціальних рівнянь, дискретної математики і математичної логіки, теорії ймовірностей, математичної статистики, методів обчислень, методів оптимізації та дослідження операцій, аналізу даних та машинного навчання, програмування в майбутній професійній діяльності.
  2. Уміння здійснювати доведення, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, формулювати результати, бачити наслідки цих результатів.
  3. Володіння основними та спеціальними математичними методами (доведенням від супротивного; математичної індукції; комбінаторними методами та співвідношеннями; алгебраїчними методами вивчення математичних структур; теорією графів; координатним і векторним методами; апаратом логіки висловлювань) при аналізі і дослідженні проблем як фундаментальної математики, так і професійної сфери.
  4. Уміння аналізувати широкий спектр професійних задач, обирати оптимальні способи їх розв’язання, знаходити розв’язки і аналізувати результати за допомогою основних методів математики і комп’ютерних наук.
  5. Володіння навичками самостійної науково-дослідної роботи.
  6. Володіння навичками математичного та алгоритмічного моделювання при аналізі управлінських задач у науково-технічній сфері, в економіці, бізнесі та гуманітарних галузях знань.
  7. Уміння на практиці застосовувати математичні методи оптимізації, теорії ймовірності, математичної статистики, варіаційного числення, математичної економіки, аналізу даних.
  8. Уміння коректно використовувати сучасні спеціалізовані математичні програмні комплекси для моделювання різноманітних процесів.
  9. Володіння методами математичного моделювання глобальних проблем на основі глибоких знань фундаментальних фізико-математичних дисциплін.
  10. Володіння знаннями про закономірності випадкових явищ, сучасні методи обробки статистичної інформації та принципи прогнозування.
  11. Уміння оцінювати доцільність використання математичних методів, прогнозувати наслідки експериментальних досліджень.
  12. Уміння здійснювати контроль і прогнозування кількісних та якісних показників модельованих об’єктів та технологічних процесів, зокрема, за умов невизначеності.
  13. Уміння застосовувати електронні бібліотеки, математичні пакети прикладних програм, мережеві технології в професійній діяльності.
  14. Знання та уміння застосовувати сучасні операційні середовища, парадигми та мови програмування.
  15. Знання, розуміння та уміння використовувати сучасні технології розробки програмного забезпечення.
  16. Уміння проектувати моделі баз даних, запити до них та використовувати різноманітні системи керування базами даних.
  17. Уміння організувати та аналізувати власну діяльність (складати і контролювати план роботи, визначати необхідні ресурси, виявляти та виправляти помилки, оцінювати результати власної роботи), володіння навичками планування часу, прийомами саморегуляції і самоорганізації з метою формування, розвитку і вдосконалення професійної діяльності.
  18. Володіння навичками розробки, складання, оформлення нормативної документації для організації професійної діяльності з врахуванням вимог чинних стандартів.
  19. Уміння самостійно математично коректно ставити природничо-наукові, інженерні та соціально-економічні задачі та організувати їх розв’язок силами колективу.
  20. Уміння розвиватися відповідно до своїх потреб, покращувати свої інтелектуальні та фізичні здібності, готовність виявити максимум своїх можливостей, відповідати за свої вчинки, ставитись відповідально до роботи, що виконується, здатність до адаптації до нових ситуацій.
  21. Уміння будувати соціальні відносини в колективі на основі загально прийнятих моральних та правових норм, підтримувати атмосферу співпраці та взаємодопомоги.
  22. Володіння навичками комунікації в усній і письмових формах державною та принаймні однією іноземною мовами для вирішення завдань міжособистісної і міжкультурної взаємодії.
  23. Володіння базовим загальнокультурним рівнем (знання основ філософії, економіки, логіки, історії, етики та естетики, екології та безпеки життєдіяльності), що сприяє розвитку та соціалізації особистості, спрямовує її до етичних цінностей.
  24. Володіння системними та узагальненими знаннями, отриманими шляхом міждисциплінарної інтеграції математичних, природничих, економічних та спеціальних дисциплін.
  25. Володіння системним баченням правильної побудови математичної моделі, вибору оптимальних методів, конструювання методик, грамотного використання інформаційних технологій.
  26. Уміння узагальнювати та систематизувати результати математичних досліджень у професійній галузі.
  27. Уміння здійснювати пошук, відбір, аналіз, узагальнення і систематизацію наукової та професійно значимої математичної інформації.
  28. Володіння навичками інтерпретації та представлення складної комплексної інформації у стислій формі з використанням математичної термінології та символіки.
  29. Уміння використовувати наочні комп’ютерні засоби (таблиці, графіки, презентації, діаграми, карти) для комплексного розуміння та подання математичної інформації.
 • Працевлаштування: 

  Посади в управліннях обробки статистичних даних, організаційно-наукових центрах, аналітичних центрах, комп’ютерних фірмах, центрах зберігання та обробки інформації, консультування з питань інформатизації та комп’ютерного програмування, оброблення даних. Професійна діяльність у науково-дослідних, комерційних, банківських, фінансових та податкових установах, страхових компаніях, рекламних агентствах тощо, де вимагається ґрунтовна математична підготовка та володіння комп’ютерними технологіями (математик, інженер-математик, аналітик ринків різних секторів економіки, розробник математичних моделей, фахівець з управління ринковими і фінансовими ризиками).

 • Гарант освітньої програми: 

  к.ф.-м.н., доцент Атамась Володимир Васильович

 • Кафедра: 

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2021 році