Карта спеціальності

113 Прикладна математика

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  113 Прикладна математика
 • Освітня програма: 

  Прикладна математика

 • Шифр і галузь знань:  11 Математика та статистика
 • Кваліфікація: 

  Фахівець з інформаційних технологій, математик (прикладна математика)

 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 30 осіб;

  заочна форма навчання - 30 осіб

 • Державне замовлення: 

  у 2018 році - 2 місця денної форми навчання

 • Вартість навчання: 

  денна форма навчання - 14000 грн./рік;

  заочна форма навчання - 6000 грн./рік

 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 120 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 2 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта (на базі ЗНО), споріднена спеціальність коледжу (за скороченим терміном навчання на 2 роки), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
 • Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: 

  українська мова і література – 0,3 (мінімальний бал – 100);

  математика – 0,4 (мінімальний бал – 100);

  фізика або іноземна мова – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  атестат – 0,1

 • Споріднені спеціальності коледжів для вступу за скороченим терміном навчання на 2 роки: 

   

  5.04030101 Прикладна математика

  5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів

  5.05010102 Обслуговування систем баз даних і знань

  5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

  5.05010301 Розробка програмного забезпечення

 • Конкурсний відбір:  для вступників за скороченим терміном навчання на 2 роки - фаховий іспит + середній бал додатка до диплома, для вступників за скороченим терміном навчання на 3 роки - співбесіда + фаховий іспит
 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича фахова практика, Виробнича переддипломна практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів (за скороченим терміном навчання на 2 роки), завершена навчальна програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист кваліфікаційної випускної роботи
 • Програмні результати навчання: 

  - знання основних положень та методів  математичного та функціонального аналізу, лінійної алгебри та аналітичної геометрії, теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної статистики, чисельних методів, методів оптимізації, методів аналізу даних;

  - знання ефективних алгоритмів для розв’язування складних задач в умовах експериментального і теоретичного дослідження за допомогою технічного і програмного забезпечення комп’ютерів;

  - розуміння принципів програмування, засобів сучасних мов програмування, основних структур даних;

  - знання, необхідні для забезпечення захисту даних в мережах в умовах несанкціонованого доступу за допомогою спеціальних програмних і технічних засобів;

  - здатність оволодіти основами роботи з комп’ютерною технікою, комп’ютерними мережами та Інтернетом, демонструвати знання сучасних мов програмування та операційних систем, офісних додатків;

  - вміння експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення автоматизованих систем різного призначення;

  - здатність оволодіти сучасними технологіями програмування, розроблення, налагодження та тестування програмного забезпечення, алгоритмічним мисленням

  здатність до проведення необхідних обчислень для проведення математичного і комп’ютерного моделювання та розв’язання формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів;

  - вміти обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання практичних задач дослідження, аналізу, проектування, прийняття рішень;

  - вміти формалізувати прикладну проблему для подальшого її аналізу та розв’язання інструментальними засобами;

  - спроможність проектувати алгоритми та структури даних, програмні засоби

  спроможність проектувати бази даних, інформаційні системи та ресурси. 

   

 • Працевлаштування: 

  - фахівець з інформаційних технологій (3121);

  - фахівець з розроблення комп’ютерних програм (3121);

  - фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення (3121);

  - технік-програміст (3121)

   

 • Гарант освітньої програми: 

  к.ф.-м.н., доцент Богатирьов О.О.

 • Кафедра: 

  Кафедра прикладної математики та інформатики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2020 році