Карта спеціальності

011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  011 Освітні, педагогічні науки
 • Освітня програма: 

  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  Магістр освіти (Інформаційно-комунікаційні технології). Професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу. Фахівець з оцінювання якості освіти. Викладач закладу вищої освіти (інформатичні дисципліни)

 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  1 рік 4 місяці
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 20 осіб;

  заочна форма навчання - 1 осіб

 • Державне замовлення: 

  у 2020 році:

  - 2 місця денної форми навчання

 • Вартість навчання: 

  - денна форма навчання 20000 грн./рік;

  - заочна форма навчання 14000 грн./рік

 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
 • Конкурсний відбір:  для осіб, які вступають за кошти фізичних та\або юридичних осіб на основі ОС магістра або ОКР спеціаліста - конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + П3, де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови(К1=0,3) + П2 - оцінка фахового вступного випробування (К2=0,7) + оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту, на основі якого відбувається вступ - за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).
 • Загальний профіль програми:  магістри протягом циклу навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича практика в освітніх центрах тестування, Виробнича викладацька практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист магістерської випускної роботи
 • Працевлаштування: 

  Випускники, які отримали диплом магістра за освітньою програмою «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» мають можливість обіймати посади:

  • - системного аналітика в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
  • - адміністратора інформаційних систем;
  • - тьютора дистанційного (змішаного) навчання;
  • - керівника, провідного фахівця центру з оцінювання якості освіти;
  • - викладача вищого навчального закладу (університету, академії, інституту, коледжу, технікуму);
  • - керівника, заступника керівника підрозділу вищого навчального закладу (коледжу), закладу перепідготовки педагогічних кадрів, середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу всіх типів;
  • - заступника керівника науково-дослідної установи, молодшого наукового співробітника;
  • - вчителя навчального закладу загальної середньої освіти та інші.
 • Гарант освітньої програми: 

  д.п.н., доцент Романенко Тетяна Василівна

 • Кафедра: 

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2021 році