Карта спеціальності

014 Середня освіта (Фізика)

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  014 Середня освіта (Фізика)
 • Освітня програма: 

  Середня освіта (Фізика, інформатика)

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  Магістр освіти. 014 Середня освіта (Фізика). Вчитель фізики, астрономії та інформатики. Викладач фізики

 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  1 рік 4 місяці
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - ? осіб;

  заочна форма навчання - ? осіб

 • Державне замовлення: 

  у 2017 році:

  - 5 місць денної форми навчання

 • Вартість навчання: 

  денна форма навчання - 14900 грн./рік;

  заочна форма навчання - 10430 грн./рік

 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
 • Конкурсний відбір:  конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + П3, де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (К1=0,3) + П2 - оцінка фахового вступного випробування (К2=0,7) + оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту, на основі якого відбувається вступ - за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники);, для осіб, які вступають за кошти фізичних та\або юридичних осіб на основі ОС магістра або ОКР спеціаліста - конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + П3, де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови(К1=0,3) + П2 - оцінка фахового вступного випробування (К2=0,7) + оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту, на основі якого відбувається вступ - за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).
 • Загальний профіль програми:  магістри протягом циклу навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича педагогічна практика, Виробнича викладацька практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист магістерської випускної роботи
 • Гарант освітньої програми: 

  ?

 • Кафедра: 

  Кафедра фізики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2021 році