Карта спеціальності

014 Середня освіта (Математика)

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  014 Середня освіта (Математика)
 • Освітня програма: 

  ОП 1. Середня освіта (Математика) 

  ОП 2. Середня освіта (Математика, інформатика) 

  ОП 3. Середня освіта (Математика, економіка) 

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  ОП 1: Магістр освіти (математика). Вчитель математики та інформатики. Викладач математики

  ОП 2: Магістр освіти (математика). Вчитель математики та інформатики

  ОП 3: Магістр освіти (математика). Вчитель математики та економіки

   

   

 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  1,5 року
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 40 осіб;

  заочна форма навчання - 20 осіб

 • Державне замовлення: 

  у 2018 році:

  - 17 місць денної форми навчання;

  - 7 місць заочної форми навчання

 • Вартість навчання: 

  - денна форма навчання 16000 грн./рік;

  - заочна форма навчання 11200 грн./рік

 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
 • Конкурсний відбір:  фаховий іспит + іспит з іноземної мови + середній бал додатка до диплома, для вступників з інших спеціальностей - співбесіда з профпридатності + фаховий іспит + іспит з іноземної мови + середній бал додатка до диплома
 • Загальний профіль програми:  магістри протягом 1,5 року навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича педагогічна практика, Виробнича викладацька практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист магістерської випускної роботи
 • Програмні результати навчання: 

  - розуміння та сприйняття етичних норм поведінки в суспільстві і природі;

  - дотримання норм здорового способу життя; екологічна грамотність;

  - здатність учитися, наполегливість у досягненні мети, відповідальність;

  - здатність до критичного, креативного та системного мислення, толерантність;

  - базові складові наукового світогляду;

  - володіння основами наукової методології;

  - опанування фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосування математичного апарату в певній галузі знань;

  - здатність застосовувати математичні методи в обраній професії;

  - базові знання в галузі педагогіки, психології, дидактики математики;

  - базові знання в галузі інформатики та інформаційно-комунікаційних  технологій;

  - володіння теорією й методами математичних дисциплін;

  - спроможність розробляти, удосконалювати й застосовувати методику навчання математики в різних ланках освіти, методику навчання інформатики в школі,

  - спроможність здійснювати математичне та педагогічне моделювання;

  - володіння математико-статистичними методами досліджень у галузі педагогіки, психології, методики навчання;

  - основних понять, фактів і методів: фундаментальних математичних дисциплін; дидактики математики; методики наукових досліджень;

  - математичного апарату до розв’язування як суто математичних, так і прикладних задач, розуміння і тлумачення одержаних результатів, використання інформаційних технологій та комп’ютерних мереж;

  - основ педагогіки, психології, методики навчання математики в різних ланках освіти, методики навчання інформатики/економіки в школі, новітніх технологій навчання;

  - здатність використовувати професійно-профільні знання та практичні навички для розв’язування математичних, прикладних і педагогічних задач;

  - прийняття обґрунтованих рішень на основі використання математичних, математико-статистичних і педагогічних методів досліджень;

  - здатність використовувати сучасні комп’ютерні засоби та інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності.

 • Працевлаштування: 

  ОП 1: у закладах загальної середньої освіти, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у закладах вищої освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики в закладах загальної середньої освіти (базова і старша профільна школа), закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти.

  ОП 2: у закладах загальної середньої освіти, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики та інформатики в закладах загальної середньої освіти (базова і старша профільна школа), закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

  ОП 3: у закладах загальної середньої освіти, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики та економіки в закладах загальної середньої освіти (базова і старша профільна школа), закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

 • Гарант освітньої програми: 

  ОП 1: к.п.н., доцент Коломієць Оксана Миколаївна Коломієць Оксана Миколаївна

  ОП 2: к.п.н., доцент Босовський Микола Васильович

  ОП 3: д.п.н., професор Тарасенкова Ніна Анатоліївна.п.н., професор Тарасенкова Ніна Анатоліївна

   

   

 • Кафедра: 

  Кафедра математики та методики навчання математики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2020 році