Карта спеціальності

014 Середня освіта (Математика)

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  014 Середня освіта (Математика)
 • Освітня програма: 

  ОП 1. 014 Середня освіта (Математика) 

  ОП 2. 014 Середня освіта (Математика, інформатика) 

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  ОП 1: Магістр середньої освіти (математика). Вчитель математики та інформатики. Викладач математики ЗВО

  ОП 2: Магістр середньої освіти (математика, інформатика). Вчитель математики та інформатики

   

 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  1 рік 4 місяці
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 40 осіб;

  заочна форма навчання - 20 осіб

 • Державне замовлення: 

  у 2020 році:

  - 10 місць денної форми навчання;

  - 0 місць заочної форми навчання

 • Вартість навчання: 

  - денна форма навчання 20000 грн./рік;

  - заочна форма навчання 14000 грн./рік

 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
 • Конкурсний відбір:  конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + П3, де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (К1=0,3) + П2 - оцінка фахового вступного випробування (К2=0,7) + оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту, на основі якого відбувається вступ - за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники);, для осіб, які вступають за кошти фізичних та\або юридичних осіб на основі ОС магістра або ОКР спеціаліста - конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + П3, де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови(К1=0,3) + П2 - оцінка фахового вступного випробування (К2=0,7) + оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту, на основі якого відбувається вступ - за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).
 • Загальний профіль програми:  магістри протягом циклу навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича педагогічна практика, Виробнича викладацька практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист магістерської випускної роботи
 • Програмні результати навчання: 

  Знання і розуміння
  Набуті компетентності:
  1) соціально-особистісні:
  - розуміння та сприйняття етичних норм поведінки в суспільстві і природі;
  - дотримання норм здорового способу життя; екологічна грамотність;
  - здатність учитися, наполегливість у досягненні мети, відповідальність;
  - здатність до критичного, креативного та системного мислення, толерантність;
  2) загальнонаукові:
  - базові складові наукового світогляду;
  - володіння основами наукової методології;
  - опанування фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосування математичного апарату в певній галузі знань;
  - здатність застосовувати математичні методи в обраній професії;
  - базові знання в галузі педагогіки, психології, дидактики математики (інформатики);
  - базові знання в галузі інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій;
  3) професійні:
  - володіння теорією й методами математичних дисциплін;
  - спроможність розробляти, удосконалювати й застосовувати методику навчання математики в різних ланках освіти, методику навчання інформатики в школі,
  - спроможність здійснювати математичне та педагогічне моделювання;

  - володіння математико-статистичними методами досліджень у галузі педагогіки, психології, методики навчання.
  Застосування знань і розумінь
  - основних понять, фактів і методів: фундаментальних математичних дисциплін; дидактики математики; методики наукових досліджень;
  - математичного апарату до розв’язування як суто математичних, так і прикладних задач, розуміння і тлумачення одержаних результатів, використання інформаційних технологій та комп’ютерних мереж;
  - основ педагогіки, психології, методики навчання математики в різних ланках освіти, методики навчання інформатики в школі, новітніх технологій навчання.
  Формування суджень
  - здатність використовувати професійно-профільні знання та практичні навички для розв’язування математичних, прикладних і педагогічних задач;
  - прийняття обґрунтованих рішень на основі використання математичних, математико-статистичних і педагогічних методів досліджень;
  - здатність використовувати сучасні комп’ютерні засоби та інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності.

 • Працевлаштування: 

  ОП 1: у закладах загальної середньої освіти, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у закладах вищої освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики в закладах загальної середньої освіти (базова і старша профільна школа), закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти.

  ОП 2: у закладах загальної середньої освіти, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики та інформатики в закладах загальної середньої освіти (базова і старша профільна школа), закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

 • Гарант освітньої програми: 

  ОП 1: к.пед.н., доцент Сердюк З. О.
  ОП 2: к.пед.н., доцент Босовський М. В.

   

   

 • Кафедра: 

  Кафедра математики та методики навчання математики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2021 році