Карта спеціальності

113 Прикладна математика

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  113 Прикладна математика
 • Освітня програма: 

  Прикладна математика

 • Шифр і галузь знань:  11 Математика та статистика
 • Кваліфікація: 

  Магістр прикладної математики, інженер-програміст, викладач закладу вищої освіти

   

 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  1 рік 4 місяці
 • Ліцензійний обсяг: 

  - денна форма навчання - 15 осіб;

  - заочна форма навчання - 0 особи

 • Державне замовлення: 

  у 2020 році:

  - 3 місця денної форми навчання

 • Вартість навчання: 

  денна форма навчання - 20000 грн./рік;

  заочна форма навчання - 14000 грн./рік

 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
 • Конкурсний відбір:  конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + П3, де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (К1=0,3) + П2 - оцінка фахового вступного випробування (К2=0,7) + оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту, на основі якого відбувається вступ - за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники);, для осіб, які вступають за кошти фізичних та\або юридичних осіб на основі ОС магістра або ОКР спеціаліста - конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + П3, де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови(К1=0,3) + П2 - оцінка фахового вступного випробування (К2=0,7) + оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту, на основі якого відбувається вступ - за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).
 • Загальний профіль програми:  магістри протягом циклу навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича переддипломна практика, Виробнича викладацька практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської випускної роботи
 • Програмні результати навчання: 

  - демонструвати знання та розуміння основних концепцій, принципів, теорій фундаментальної та прикладної математики і використовувати їх на практиці;

  - демонструвати знання методів математичного моделювання для побудови та аналітичного дослідження детермінованих та стохастичних моделей об’єктів і процесів інформатизації, моделей оптимізації, прогнозування, оптимального керування та прийняття рішень;

  - демонструвати знання математичних методів розробки та дослідження задач моделювання об’єктів і процесів інформатизації, алгоритмів функціонування інформаційних систем та методик оцінювання складових ефективності даних алгоритмів;

  - демонструвати знання та розуміння методів розробки програмного забезпечення комп’ютеризованих систем з використанням сучасних технологій;

  - демонструвати знання основних протоколів Інтернет, моделі та структури Інтернет-серверів, проектування інформаційних web-ресурсів з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів, з використанням методів захисту інформації;

  - демонструвати знання методів, методик контролю та тестування правильності роботи програмного забезпечення комп’ютеризованих систем;

  - отримувати якісну інформацію з кількісних даних;

  - здатність представляти математичні та інші твердження і висновки з них якісно і точно, у вигляді, що підходить для конкретної аудиторії, як усно, так і у письмовій формі;

  - використовувати обчислювальні інструменти числових і символьних обчислень для постановки і розв’язання проблем;

  - будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та розв’язання практичних задач;

  - застосовувати сучасні технології програмування та розробки програмного забезпечення;

  - визначати об’єкти, використовуючи різні підходи і методи моделювання (зокрема об’єктно-зорієнтоване);

  - застосовувати на практиці базові знання фундаментальних дисциплін у професійній діяльності.

   

   

   

 • Працевлаштування: 

  - математик (прикладна математика) (2121.2);

  - математик-аналітик з дослідження операцій (2121.2);

  - аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення, комп’ютерних систем (2131.2);

  - інженер з науково-технічної інформації (2433.2);

  - інженер з програмного забезпечення ПК (2131.2);

  - аналітик програмного забезпечення та мультимедіа (2131.2);

  - аналітик з комп’ютерних комунікацій (2131.2);

  - викладач ВНЗ (2310.2)

   

 • Гарант освітньої програми: 

  д.т.н., професор Головня Б.П.

 • Кафедра: 

  Кафедра прикладної математики та інформатики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2021 році