Вимоги

  1. Українська
  2. English
  3. Русский


До статей, написаних англійською мовою необхідно додати анотацію, назву статті, прізвище та ініціали авторів українською та російською мовами.

До статей написаних НЕ англійською мовою – необхідно надіслати розширені анотації (250-300 слів) англійською мовою, анотації українською та російською, додати назву статті, прізвище та ініціали авторів англійською, українською та російською мовами. Розширені анотації будуть опубліковані разом із статтею та передані до реферативних баз.

При написанні статті необхідно керуватися шаблоном (дивитись Додаток 1.doc) та переліком питань, що виносяться на рецензування (дивитись нижче).

 

Технічні вимоги до статті:
-    набір тексту здійснюється у Microsoft Word;
-    орієнтований обсяг: не менше 6-ти сторінок формату А-4;
-    міжрядковий інтервал: 1;
-    шрифт: Times New Roman, кегль – 12;
-    абзац – 1 см;
-    вирівнювання: по ширині;
-    розміри УСІХ полів 2 см (20 мм).

 

Загальні вимоги:
-    посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати, наприклад [1]. Якщо посилання на декілька джерел: [1, 5, 19], або [15-24];
-    слід чітко розмежовувати тире «–» та дефіс «-»;
-    необхідно використовувати однотипні лапки «…»;
-    відступ абзацу не допускається ставити клавішою Tab, або пробілами;
-    не допускається використання переносів;
-    між ініціалами, ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл;
-    нумерація сторінок не ставиться;
-    у списку використаних джерел бажано не перевищувати 15 позицій. ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВИННІ БУТИ ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛА, ЩО ОПУБЛІКОВАНІ ПІСЛЯ 2012 РОКУ. Зразок оформлення Списку використаних джерел наведено у Додаток1.doc.

 

Інформація про авторів.

Разом із статтею необхідно подати дані про авторів: Прізвище, ім’я, по батькові (повністю). Основне місце роботи. Посада. Науковий ступінь. Вчене звання. Електронна адреса. Телефон (за бажанням). Повна адреса, на яку необхідно надсилати збірник наукових праць (із зазначенням поштового індексу) або номер складу Нової пошти.

 

Пропонуються наступні Тематичні рубрики Вісника 2015:

Фізика матеріалів, Математична фізика, Комп’ютерне моделювання та методи обчислень у фізиці та математичній фізиці, інші розділи фізики та математичної фізики ("Методичні нотатки – З досвіду викладання університетських курсів фізико-математичного спрямування», тощо).

 

Аспіранти можуть подавати одноосібні статті з вказанням того, хто рекомендує статтю до друку, студенти – лише в співавторстві з викладачами.

 

Оплата публікації:

У разі позитивної оцінки статті редколегією, авторам повідомляються умови оплати. У зворотньому напрямі має надійти сканкопія квитанції про оплату.
Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів. Вартість однієї сторінки (повної/неповної) становить 30 грн.


Розсилка

Збірник наукових праць розсилається державним підприємством «Укрпошта». За бажанням матеріали можуть бути надіслані відділенням «Нової пошти» за кошти автора.


Контакти:

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

ННІ фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем

бульв. Шевченка, 79, м. Черкаси, Україна, 18031

Збір статей, каб. 277, 311

Ляшенко Юрій Олексійович, д.ф.-м.н., відповідальний редактор,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторожук Надія Вікторівна, к.ф.-м.н., відповідальний сектретар, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., 097 946 80 63, 050 601 97 34

Буряченко Катерина Олександрівна, к.ф.-м.н., редактор, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Про нас:
http://cdu.edu.ua/naukovi-periodychni-vydannia/visnyk-cherkaskoho-universytetu/790-seriia-fizyko-matematychni-nauky.htmlBulletin 2015 will contain the following sections:

 

Material Physics, Mathematical Physics, Computer Modeling and Computational Methods in Physics and Mathematical Physics, other fields of  Physics, Mathematical Physics (Notes of Methods.  The Experience of Teaching University Courses of  Physics. )

 

PhD students are welcome to submit monographic papers with mandatory cover letter from their scientific supervisors. Research work of undergraduate and graduate students can be published in joint authorship with their scientific supervisors.  

Bulletin editorial team will be grateful for papers written in compliance with the requirements given below. Papers failing to meet them will be returned to the authors for further editing and proofreading. The template and review questions are provided to facilitate writing and reviewing (see Appendix1.doc). Short abstracts of papers should be added to the main text of each paper for further publication and placement in the reference bases.
Feel free to send your questions and prepared papers to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

Format requirements:
-    Microsoft Word text editor
-    Line spacing: 1
-    Font: Times New Roman, 12 point-type
-    Paragraph indention: 1 cm
-    Left and right justification
-    ALL margins:  2 cm (20 mm)
-    Text size not less than six А-4 pages

 

General requirements:
-    References are given in the text by bracketed numbers [1], with list of references at the end of the article in numerical order. References in text to several sources should be given as  [1,5,19] or [15-24]
-    Dash «–» and hyphen «-» should not be used interchangeably
-    Quotation marks are to be of the same type “ ”
-    Indention with a Tab or Space keys is not allowed
-    Hyphenated division of words is not allowed
-    Non-breaking space is required between initials and the last name
-    Page numbers should not to be inserted
-    References should contain no more than 15 sources. References to sources published after 2012 are mandatory.

 

Information about the authors

We kindly ask the authors to attach personal information including first name, last name, patronymic (if applicable), affiliation and current position in the organization, degrees, titles, and academic status, e-mail.

 

Publication fee:

Papers are published at the authors’ expense. The publication fee is 30 hrn (approximately 1.3 Euro) per full/not full page.   

 

Contact information:

Lyashenko Yu.O., Prof., Cherkasy National University, Ukraine (Editor-in-Chief), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Storozhuk N.V., Dr., Cherkasy National University, Ukraine (Executive Secretary),Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Buryachenko K.O., Dr., Cherkasy National University, Ukraine (Editor), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Science and Education Institute of Physics, Mathematics and Computer   Information Systems. Shevchenka Blvd, 79, Cherkasy, Ukraine, 18031.

 

About us:
http://cdu.edu.ua/naukovi-periodychni-vydannia/visnyk-cherkaskoho-universytetu/790-seriia-fizyko-matematychni-nauky.htmlК статьям, написанным на английском языке необходимо добавить аннотацию, название статьи, фамилию и инициалы авторов на русском и украинском языках.

К статьям, написанным НЕ на английском языке – необходимо прислать расширенные аннотации (250-300 слов) на английском языке, аннотации на русском и украинском, добавить название статьи, фамилию и инициалы авторов на английском, украинском и русском языках. Расширенные аннотации будут опубликованы вместе со статьей и переданы в реферативные базы.

При написании статьи необходимо руководствоваться шаблоном (Приложение1.doc) и перечнем вопросов, выносимых на рецензирование (смотреть ниже).

 

Технические требования к статье:
- Набор текста осуществляется в Microsoft Word;
- Ориентированный объем: не менее 6-ти страниц формата А-4;
- Межстрочный интервал: 1;
- Шрифт: Times New Roman, 12 пт;
- Абзац - 1 см;
- Выравнивание: по ширине;
- Размеры ВСЕХ полей 2 см (20 мм).

 

Общие требования:
- Ссылки на цитируемые источники даются в квадратных скобках после цитаты, например [1]. Если ссылки на несколько источников: [1, 5, 19], или [15-24];
- Следует четко разграничивать тире «–» и дефис «-»;
- Необходимо использовать однотипные кавычки «...»;
- Отступ абзаца не допускается ставить клавишей Tab, или пробелами;
- Не допускается использование переносов;
- Между инициалами, инициалами и фамилией ставится неразрывный пробел;
- Нумерация страниц не ставится;
- В списке использованной литературы желательно не превышать 15 позиций. ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть ссылки на источники, опубликованные после 2012 года. Образец оформления Списка использованных источников приведен в Приложении1.doc.

 

Информация об авторах.

Вместе со статьей необходимо предоставить данные об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью). Основное место работы. Должность. Научная степень. Ученое звание. Электронный адрес. Телефон (по желанию). Полный адрес, по которому необходимо направлять сборник научных трудов (с указанием почтового индекса).

 

Тематические рубрики Вестника 2015:

Физика материалов,  Математическая  физика, Компьютерное моделирование и методы вычислений в физике и математической физике, а также другие разделы физики и математической физики ("Методические заметки - По опыту преподавания университетских курсов физико-математического профиля" и др.)
 

Аспиранты могут подавать единоличные статьи с указанием того, кто рекомендует статью к печати, студенты – только в соавторстве с преподавателями.

 

Оплата публикации:

В случае положительной оценки статьи редколлегией, авторам сообщаются условия оплаты.
Издание материалов осуществляется за счет авторов. Стоимость одной страницы (полной / неполной) составляет 30 грн.

 

Рассылка

Сборник научных трудов рассылается государственным предприятием «Укрпочта».

 

Контакты:

Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого

УНИ физики, математики и компьютерно-информационных систем

бульв. Шевченка, 79, г. Черкассы, Украина, 18031

Ляшенко Юрий Алексеевич, д.ф.-м.н., ответственный редактор,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторожук Надежда Викторовна, к.ф.-м.н., ответственный сектретарь,Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Буряченко Екатерина Александровна, к.ф.-м.н., редактор, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

О нас:
http://cdu.edu.ua/naukovi-periodychni-vydannia/visnyk-cherkaskoho-universytetu/790-seriia-fizyko-matematychni-nauky.html