Карта спеціальності

014.04 Середня освіта (Математика)

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  014.04 Середня освіта (Математика)
 • Освітня програма: 

  ОП 1. Математика 

  ОП 2. Математика, інформатика 

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  ОП 1: Магістр середньої освіти (Математика). Вчитель математики та інформатики. Викладач математики.

  ОП 2: Магістр середньої освіти (МатематикаАвимо). Вчитель математики та інформатики

   

 • Форма навчання:  денна
 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Тест загальної навчальної компетентності ЄВІ - 0,2; тест з іноземної мови ЄВІ - 0,2; предметний тест з педагогіки та психології ЄФВВ - 0,6  

 • Загальний профіль програми:  магістри протягом циклу навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  ОП 1: Науково-дослідницька практика, Виробнича педагогічна практика, Виробнича викладацька практика ОП 2: Науково-дослідницька практика, Виробнича педагогічна практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  Виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності), успішний захист кваліфікаційної роботи.
 • Програмні результати навчання: 

  Знання і розуміння
  Набуті компетентності:
  1) соціально-особистісні:
  - розуміння та сприйняття етичних норм поведінки в суспільстві і природі;
  - дотримання норм здорового способу життя; екологічна грамотність;
  - здатність учитися, наполегливість у досягненні мети, відповідальність;
  - здатність до критичного, креативного та системного мислення, толерантність;
  2) загальнонаукові:
  - базові складові наукового світогляду;
  - володіння основами наукової методології;
  - опанування фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосування математичного апарату в певній галузі знань;
  - здатність застосовувати математичні методи в обраній професії;
  - базові знання в галузі педагогіки, психології, дидактики математики (інформатики);
  - базові знання в галузі інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій;
  3) професійні:
  - володіння теорією й методами математичних дисциплін;
  - спроможність розробляти, удосконалювати й застосовувати методику навчання математики в різних ланках освіти, методику навчання інформатики в школі,
  - спроможність здійснювати математичне та педагогічне моделювання;

  - володіння математико-статистичними методами досліджень у галузі педагогіки, психології, методики навчання.
  Застосування знань і розумінь
  - основних понять, фактів і методів: фундаментальних математичних дисциплін; дидактики математики; методики наукових досліджень;
  - математичного апарату до розв’язування як суто математичних, так і прикладних задач, розуміння і тлумачення одержаних результатів, використання інформаційних технологій та комп’ютерних мереж;
  - основ педагогіки, психології, методики навчання математики в різних ланках освіти, методики навчання інформатики в школі, новітніх технологій навчання.
  Формування суджень
  - здатність використовувати професійно-профільні знання та практичні навички для розв’язування математичних, прикладних і педагогічних задач;
  - прийняття обґрунтованих рішень на основі використання математичних, математико-статистичних і педагогічних методів досліджень;
  - здатність використовувати сучасні комп’ютерні засоби та інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності.

 • Працевлаштування: 

  ОП 1: у закладах загальної середньої освіти, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у закладах вищої освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики в закладах загальної середньої освіти (базова і старша профільна школа), закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти.

  ОП 2: у закладах загальної середньої освіти, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики та інформатики в закладах загальної середньої освіти (базова і старша профільна школа), закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

 • Ліцензійний обсяг: 

  ОП1: 15 осіб

  ОП2: 15 осіб

 • Гарант освітньої програми: 

  ОП 1: к.пед.н., доцент Сердюк З. О.
  ОП 2: к.пед.н., доцент Босовський М. В.

   

   

 • Кафедра: 

  Кафедра математики та методики навчання математики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2024 році